درآمد دولت از هدفمند کردن یارانه ها کاهش یافت

مجلس ایران در جلسه روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ میزان درآمد دولت در بودجه سال ۱۳۹۰ از محل اجرای هدفمند کردن یارانه ها را کاهش داد.

نمایندگان پس بحث هایی که با بروز تنش در مجلس همراه بود میزان درآمد پیش بینی شده برای دولت را به میزان هشت هزار میلیارد تومان کاهش دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر کمیسیون تلفیق بودجه در پیشنهاد خود به صحن علنی مجلس میزان درآمد دولت از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را از ۶۲ هزار میلیارد تومان به ۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش داده بود.

با وجود کاهش میزان درآمد پیش بینی شده برای دولت گروهی از نمایندگان از جمله احمد توکلی نماینده اصولگرای منتقد دولت خواهان حذف بند مربوط به درآمد های پیش بینی شده برای دولت بودند. این گروه از نمایندگان معتقد بودند که درآمد پیش بینی شده قابل تحقق نیست.

سخنگوی دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت در حال حاضر بیش از ۷۲ میلیون نفر در ایران یارانه می گیرند.