وزیر پیشین جهانگردی مصر به زندان محکوم شد

دادگاهی در مصر، زهیرجرانه، وزیر پیشین جهانگردی مصر را به اتهام فساد مالی به ۵ سال زندان محکوم کرد.

آقای جرانه متهم شده که میلیون ها دلار از بودجه کشور را با صدور مجوز و با هدف توسعه صنعت جهانگردی برای زمین هایی که درتملک دولت قرار داشته به هدر داده است.

این دومین وزیر دوران حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصراست که به دلیل فساد مالی به زندان محکوم می شود.

محاکمه مقامات بلندپایه دولت حسنی مبارک یکی از تقاضاهای اصلی مردمی است که با اعتراضاتشان به دوران سی ساله حکومت اقای مبارک خاتمه دادند.