پاسخ جلیلی به نامه اشتون

سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران به نامه کاترین اشتون کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در باره چگونگی ادامه گفت و گو بر سر برنامه اتمی پاسخ داد.

بنا بر گزارش رسانه های ایران این نامه توسط سفیر ایران در اتحادیه اروپا به خانم اشتون تسلیم شده است. بر اساس این گزارش ها ایران بار دیگر بر بسته پیشنهادی سه سال پیش خود تاکید کرده است.

آقای جلیلی در این نامه خطاب به خانم اشتون نوشته است" از بازگشت شما به گفت وگو برای همکاری حول نقاط مشترک استقبال می کنم."

نامه خانم اشتون به گفته رسانه های ایران در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ ارسال شد اما ارسال پاسخ آن در ایران با جنجال همراه بوده است.

رسانه های ایران تاخیر در ارسال پاسخ را ناشی از ناهماهنگی میان وزارت امورخارجه و شورای عالی امنیت ملی ایران دانسته اند.