مشاور مجلس: ایرانیان رتبه سوم تنبلی اجتماعی جهان را دارند

خبرگزاری مهر به نقل از مجید ابهری، مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس، نوشته است که براساس آمار مجله جهانی ارزیابی رفتارهای بین المللی، ایرانیان در تنبلی اجتماعی پس از اعراب و آفریقاییان، جایگاه سوم جهانی را به خود اختصاص داده اند.

آقای ابهری در مورد معیارهای تنبلی اجتماعی از تقدیر گرایی (مراجعه به فالگیر و رمال)، توجه افراطی به آینده، تمایل به کار زودبازده و یک شبه، خودمداری، فرار از مسئولیت به دلیل منافع فرد و، احساس بی قدرتی نام برده است.

وی گفت که در نمونه گیری از بیش از سه هزار جوان تهرانی مشخص شد که ۴۵ درصد آنان دچار تنبلی فردی بوده اند و افزوده است که تمایل به کسب درآمد بیشتر از راه های آسانتر مانند دلالی به جای فعالیت مولد و کارآفرین نمونه بارز گسترش این رفتار در جامعه است.

مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد عوامل اجتماعی و محیطی بروز تنبلی توضیحی نداده اما به نهادهای فرهنگی و علمی توصیه کرده است با اجرای طرح های پژوهشی، از افزایش این گونه رفتاری جلوگیری کنند.