اخراج کارگران معترض شرکت نفت در بحرین

بحرین می گوید نزدیک به ۳۰۰ کارگر شرکت نفت را که در اعتراض های اخیر علیه دولت نقش داشته اند، اخراج کرده است.

عبدالحسین بن علی میرزا، وزیر انرژی همچنین گفت که رهبران اتحادیه ها را تحت پیگرد قرار می دهد.

اعضای پارلمان در بحرین از شرکت نفت خواسته بودند تا وفاداری خود به پادشاه را شرط اصلی در استخدام کارگران قرار دهد.

فعالان حقوق بشر در بحرین به بی بی سی گفتند که دولت همچنان به بازداشت فعالان ادامه می دهد.