رقم بالای تجاوز در جمهوری دموکراتیک کنگو: ساعتی ۴۸ زن

محققان آمریکایی می گویند در جمهوری دموکراتیک کنگو در هر ساعت به ۴۸ زن تجاوز می شود.

نتیجه بررسی های این محققان که در نشریه سلامت عمومی منتشر شده است، نشان می دهد در یک دوره ۱۲ ماهه در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به ۴۰۰ هزار زن که بین ۱۵ تا ۴۹ سال سن داشتند، تجاوز شده است.

این رقم ۲۶ بار بیشتر از رقمی است که پیش از این منتشر شده بود. گزارش پیشین که به وسیله سازمان ملل متحد تهیه شده بود، از تجاوز به ۱۶۰۰۰ هزار زن در جمهوری دموکراتیک کنگو خبر می داد.

جمهوری دموکراتیک کنگو افزایش قابل توجه رقم زنان قربانی در این کشور را ناشی از بهبود شرایط و فراهم شدن امکان گزارش کردن بدرفتاری با زنان عنوان کرده است.

خشونت جنسی یکی از مشخصه های مهم جنگ داخلی در نواحی شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو است.