معاون رئیس جمهوری: اقدام دولت در ادغام وزارتخانه ها قانونی است

در پی اظهار نظر شورای نگهبان در مورد لزوم اخذ مصوبه مجلس در مورد ادغام وزارتخانه ها و ایجاد وزارتخانه های جدید، لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری گفته است که دولت در موضوع ادغام وزارتخانه ها مطابق قانون عمل کرده است.

آقای فروزنده در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران در مورد نظر شورای نگهبان نیز اظهار داشته که ادغام وزارتخانه ها قبل از ارجاع موضوع به شورای نگهبان صورت گرفت و افزوده است که "تفسیر شورای نگهبان عطف به ماسبق نمی شود."

در همین برنامه تلویزیونی، محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، گفت: "دولت خلاف کرده که قبل از تصویب شرح وظایف و اختیارات، وزارتخانه ها را ادغام کرده است."

این نماینده مجلس تاکید کرده که استناد مجلس به تفسیر شورای نگهبان است.