متولدین سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۴ معاف می شوند

فرهاد عرب، رئیس اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی با اشاره به شرایط معافیت رهبری اعلام کرد :"این معافیت شامل تمامی متولدین سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۴ می شود."

رئیس اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی گفت: متولدین تا پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مدارک تحصیلی زیر دیپلم تا لیسانس هستند، می توانند از این معافیت رهبری استفاده کنند.

آقای عرب در توضیح این شرایط برای متولدین ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۴ نیز افزود: متولدین تا پایان سال ۱۳۵۲ دارای مدارک تحصیلی فوق لیسانس، متولدین تا پایان سال ۱۳۵۰ دارای مدارن تحصیلی دکتری غیر پزشکی، و متولدین تا پایان سال ۱۳۴۴ دارای مدارک تحصیلی دکتری پزشکی و دامپزشکی نیز می توانند از این نوع معافیت استفاده کنند.

در عین حال آقای عرب اضافه کرد: "مشمولانی که سن آنها به ۵۰ سال تمام رسیده است نیازی به معافیت ندارند "و شناسنامه عکسدار آنها مشروط بر اینکه تغییر سنی نداشته باشد به معنای روشن بودن وضعیت وظیفه عمومی آنها است.