بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید و محکومیت سرکوب

شورای هماهنگی راه سبز امید، با انتشار بیانیه ای "با محکوم کردن سرکوب دانشگاهیان، از حرکت های اعتراضی مسالمت آمیز و خود انگیخته دانشجویان حمایت کرد و از دانشگاهیان نیز دعوت کرد تا در این حرکت های مدنی شرکت کنند. "

به گزارش جرس، در بخشی از این بیانیه آمده است" دانشجویان هر روز شاهد اخراج و بازنشستگی اجباری استادانشان هستند" در قسمت دیگری از این بیانیه آمده: عدم وجود امکانات رفاهی، خوابگاه های غیر استاندارد، تغذیه نامطلوب،جلوگیری از هرگونه فعالیت اجتماعی که تحت نظر نهادهای وابسته به حکومت نباشند و تنزل کیفیت آموزشی ناشی از افزایش بی رویه سهمیه های خاص، تنها نمونه هایی از چهره تأسف بار دانشگاه ها در ایران هستند.

در ادامه این بیانیه با تاکید بر حمایت از حرکت های اعتراضی مسالمت آمیز دانشجویان به وضعیت فعلی ایران اشاره شده و آمده است :"مشکل بزرگ صاحبان قدرت این است که در درک اهمیت جایگاه، معنا و تأثیر اندیشه ناتوانند. به فرض که بتوان با توسل به زور دهان ها را از گفتن حقیقت، گوش ها را از شنیدن عقیده و چشم ها را از دیدن واقعیت بازداشت، خودکامگان را به دنیای بزرگ اندیشه ها راهی نیست، و دانشگاه، مهد اندیشه هاست."