رئیس جمهوری اوگاندا سوگند یاد کرد

یوساری میساوی، رئیس جمهوری اوگاندا، بار دیگر سوگند یاد کرد.

در این مراسم که در کامپالا پایتخت این کشور برگزار شد، سران چند کشور آفریقایی نیز حضور داشتند.

این رویداد همزمان با بازگشت کیزا بسیگی، یکی از رهبران مخالفان از کنیا انجام شد . این رهبر مخالفان پس از حمله نیروهای امنیتی اوگاندا برای درمان به کنیا رفته بود.

آقای بسیگی به همراه همسرش در میان جمعیت هوادارانش به پایتخت بازگشت.

این رهبران مخالفان انتخابات ریاست جمهوری در ماه فوریه را جعلی عنوان کرد.