کشف سر بریده معاون یک زندان مکزیک در خیابان

پلیس مکزیک از کشف هشت جنازه سر بریده در ایالت شمالی دورانگو خبر داده است.

یکی از کشته شدگان معاون زندان دورانگو است که روز دوشنبه ربوده شده بود. هویت سایر کشته شدگان مشخص نشده است.

سر بریده شده جراردو گالیندو در کنار دیواری پیدا شد که بر روی پیام تهدیدآمیز یک گروه قاچاقچی مواد مخدر نقش بسته بود.

مسوولان زندان ها از قربانیان روند افزاینده خشونت های کارتل های مواد مخدر در مکزیک هستند.

بقایای تکه تکه شده رئیس حراست یک زندان در شهر مونته ری در ماه فوریه در درون یک جعبه در داخل یک خودرو پیدا شد.

در یک ماه گذشته 196 در دورانگو کشته شده اند و جنازه بسیاری از قربانیان در داخل گورهای دسته جمعی پیدا شده است.