طرح کاخ سفید برای ارتقای ایمنی اینترنتی آمریکا

کاخ سفید طرحی را برای افزایش ایمنی صنایع و مراکز حساس آمریکا در برابر جاسوسی و خرابکاری اینترنتی ارائه کرده است.

بر اساس این طرح، دولت به شرکت ها و واحدهای صنعتی در بخش های مالی و انرژی مشوق هایی را برای ارتقای ایمنی اینترنتی آنها اعطا خواهد کرد.

شرکت های توزیع کننده برق، بانک ها و موسسه های مالی از جمله مراکز مورد نظر کاخ سفید هستند.

این طرح همچنین خواهان اعطای اختیارات ویژه به وزارت امنیت داخلی آمریکاست تا بتواند استانداردهای ایمنی اینترنتی مورد نظر خود را در صنایع و موسسه های مالی اعمال کند.

کنگره آمریکا طرح مشابهی را در دستور کار دارد.

مقام های آمریکایی از بروز روزانه میلیون ها مورد حمله اینترنتی علیه موسسه ها و شهروندان این کشور خبر داده اند.

هدف از ارائه طرح جدید کاخ سفید مقابله با تلاش بیگانگان برای نفوذ به سیستم های کامپیوتری و سرقت اطلاعات و پیشگیری از کلاهبرداری و خرابکاری اینترنتی عنوان شده است.