مرکز خارج از کشور برای بررسی وضع مشمولان متقاضی معافیت

هیاتی از سوی اداره ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه و سازمان نظام وظیفه عمومی به آلمان اعزام شده تا با گفتگو با گروهی از پزشکان ایرانی مقیم آن کشور، طرح ایجاد مرکزی در اروپا برای رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان نظام وظیفه را بررسی کند.

خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - به نقل از وزارت خارجه گزارش کرده که از این پس، به درخواست متقاضیان معافیت پزشکی مقیم خارج در یک مرکز مستقر در نمایندگی جمهوری اسلامی در مونیخ رسیدگی می شود و سپس، پرونده جهت طی مراحل نهایی و صدور کارت معافیت به تهران ارسال می شود.

اداره امور ایرانیان وزارت خارجه گفته است که مونیخ به علت موقعیت جغرافیایی این شهر و سهولت دسترسی ایرانیان مقیم اروپا به عنوان اولین مرکز رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی انتخاب شده است.

به گزارش ایرنا، قرار است در آینده نزدیک شعبه دیگری از کمیسیون پزشکی نظام وظیفه در محل دیگری در اروپا ایجاد شود.