اولین نخست وزیر سنگاپور، دولت را ترک می کند

لی کوآن یو، بنیانگذار سنگاپور و اولین نخست وزیر این کشور می گوید پس از پنجاه سال، خود را بازنشسته می کند و از کابینه کنار می رود.

آقای لی که سمتی مشورتی داشته، گفته است می خواهد راه را برای فعالیت یک نسل جوان تر باز کند.

او به مدت سه دهه زمام امور سنگاپور را دست داشت و در هشت انتخابات برنده شد.

لی ح سی ین لونگ، پسر آقای لی، در انتخابات عمومی هفته گذشته مجددا به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.

حزب آنها در این انتخابات، تنها شصت درصد آراء را به دست آورد که طی پنجاه سال اخیر، این بدترین نتیجه برای آنان بوده است.