حکم قصاص اسید پاش اجرا نشد

مقامات ایران حکم قصاص مردی را که به دلیل پاسخ منفی یک دختر برای ازدواج، به او اسید پاشیده بود، به زمان دیگری موکول کردند.

براساس رای دادگاه، مجید موحدی که شش سال پیش به صورت آمنه بهرامی اسید پاشیده بود، قرار بود امروز پس از بیهوشی با چکاندن اسید در چشمانش کور شود.

هنوز مشخص نیست که پس از اجرای قصاص حکم زندان نیز برای او در نظر گرفته شده است یا نه.

سازمان های حقوق بشری از ایران خواسته اند که جلوی اجرای چنین حکمی را بگیرد.

آمنه بهرامی که مورد اسید پاشی قرار گرفته تا کنون چندین عمل جراحی داشته است.