مقامات ایران سرانجام نرخ رشد اقتصادی را اعلام کردند

پس از چند سال که بانک مرکزی ایران از انتشار آمار مربوط به رشد اقتصاد ایران خودداری می کرده، سرانجام معاون اقتصادی این بانک آمار رشد در دو سال گذشته را اعلام کرده است.

این مقام بانک مرکزی گفته است که پس از رشد اندک اقتصاد ایران در سال 1387، این نرخ در سال 1388 با احتساب بخش نفت به سه و نیم درصد و بدون احتساب این بخش به چهار و سه دهم درصد رسید.

او گفته است که انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی در سال 1388 از دو سال قبل از آن بیشتر باشد.