ناتو دو ساختمان دولتی لیبی را بمباران کرد

هواپیماهای پیمان ناتو در اجرای قطعنامه شماره 1979 شورای امنیت سازمان ملل به ماموریت های عملیاتی در لیبی ادامه داده و دو ساختمان مهم دولتی واقع در نزدیک اقامتگاه معمر قذافی، رهبر این کشور را بمباران کرده اند.

سحرگاه روز سه شنبه 17 مه (27 اردیبهشت)، مقامات دولت لیبی خبرنگاران خارجی مستقر در تریپولی، پایتخت را به محل بمباران بردند و ساختمان هایی را که همچنان در آتش می سوختند به آنان نشان دادند.

به گفته سخنگوی دولت لیبی، یکی از این ساختمان ها به سرویس های امنیتی تعلق داشت و ساختمان دیگر محل نگهداری اسناد مربوط به فساد مالی مقاماتی بود که به مخالفان رژیم پیوسته اند.

مقامات لیبی معمولا هدف های بمباران شده توسط نیروهای خارجی را مناطق مسکونی و یا سازمان های غیر نظامی معرفی می کنند اما ناتو تاکید دارد که عملیات خود را بر هدف هایی متمرکز کرده که در سرکوب مردم لیبی مورد استفاده قرار می گیرد.