تلاش دانمارک برای ثبت مالکیتش بر بخش وسیعی از قطب شمال

دانمارک قصد دارد با تهیه مدارکی ادعایش را درباره مالکیت بخش اعظمی از بستراقیانوس منجمد شمالی از جمله قطب شمال ، که منطقه ای غنی از نفت و گاز است، ثابت کند.

در همین رابطه وزارت خارجه دانمارک گفته است در حال تدارک مدارکی جهت ارائه به سازمان ملل متحد است که ادعای این کشور را در باره مالکیت بر این منطقه ثابت خواهد کرد.

قرار است این مدارک ماه آینده منتشر شود.

حوزه دانمارک در قطب شمال شامل جزایر فارو و گرینلند است. اما چهار کشور آمریکا، کانادا، نروژ و روسیه هم بر مناطق وسیعی از قطب شمال ادعای مالکیت دارند.