یکی از فرماندهان پیشین ارتش رواندا به نسل کشی متهم شد

دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در رواندا آگوستین بیزی مونگو، یکی از فرماندهان پیشین ارتش این کشور را به دلیل نقشش در نسل کشی سال ۱۹۹۴ میلادی به سی سال زندان محکوم کرد.

این دادگاه یکی از فرماندهان پیشین نیروی شبه نظامی پلیس این کشور را هم متهم به نسل کشی کرد، اما به دلیل این که او پیش از این ۱۱ سال را در زندان گذرانده بود، به حکم این دادگاه آزاد شد.

هر دوی این افراد از جمله مقامات ارشدی هستند که به اتهام نسل کشی در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی محاکمه می شوند.

در جریان نسل کشی در رواندا حدود هشتصد هزار نفر کشته شدند.