تنش در روابط دو بخش شمالی و جنوب سودان

مقامات در جنوب سودان، بخش شمالی را متهم می کنند که با بستن مرز در روند تجارت مشکل ایجاد کرده اند.

قرار است بخش جنوبی سودان در ماه ژوئیه از بخش شمالی جدا شود.

در همین رابطه یکی از مقامات در جنوب سودان گفته که بستن مرز بر زندگی مردم تاثیر بسیار بدی گذاشته است.

این در حالی است که مقامات در شمال سودان بستن مرز را تکذیب می کنند.

خبرنگار بی بی سی در سودان می گوید که این اقدام به روابط بین شمال و جنوب این کشور لطمه می زند.