افزایش شدید روند نابودی جنگل های آمازون

میزان نابودی جنگل های حاره ای منطقه آمازون شش برابر شده است.

تصاویر ماهواره ای که دولت برزیل فراهم کرده نشان می دهد که در ماه های مارس و آوریل سال گذشته، حدود صد کیلومتر مربع رویش گیاهی آمازون نابود شده است - اما این رقم در سال جاری به 600 کیلومتر مربع رسیده است.

آسیب دیده ترین ایالت، ماتو گروسو است که در آن زارعان سویا و پنبه بخش اعظمی از درختان بخش نابود شده را سوزاندند.

دولت برزیل در مورد این روند ابراز نگرانی کرده است.

این ارقام درحالی منتشر می شود که بحث شدیدی در کنگره برزیل درباره تسهیل قوانین حفاظت از جنگل ها در جریان است.