انتقال ۹ زندانی سیاسی زن به اوین

گزارش سایت های حقوق بشری از ایران حاکیست که ۹ زندانی سیاسی زن از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شده اند.

خبر انتقال این زندانیان سیاسی به زندان قرچک ورامین در هفته های گذشته، اعتراض شدید خانواده های آنها و فعالان حقوق بشر را در پی داشت.

هنوز دلیل انتقال مجدد این زندانیان سیاسی زن از زندان قرچک ورامین به زندان اوین اعلام نشده است.