شکایت ایرنا از کیهان

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از روزنامه کیهان به اتهام "افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" به دستگاه قضایی شکایت کرده است.

به نوشته ایرنا علت این شکایت آن است که روزنامه کیهان روز شنبه گذشته، این خبرگزاری را متهم کرده که به "تریبون جریان انحرافی" تبدیل شده است.

"جریان انحرافی" اصطلاحی است که از سوی محافظه کاران منتقد دولت، برای اشاره به عده ای از همکاران رئیس جمهوری که به داشتن افکار ناهمسو با رهبر ایران متهم هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

علی اکبر جوانفکر مدیرعامل ایرنا و سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران گفته است که "از حق شخصی خود در مواجهه با اتهامات رسانه‌ای صرف نظر می‌کند اما هرگاه حیثیت و اعتبار سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی یا روزنامه ایران هدف توهین‌ها و اتهامات بی اساس قرار گیرد، در شکایت از آن رسانه درنگ نخواهد کرد."

خبرگزاری دولتی ایرنا و خبرگزاری کیهان، که مدیر مسئول آن توسط رهبر ایران منصوب می شود، در یک ماه گذشته به کرات به چاپ مطالبی در انتقاد از یکدیگر پرداخته اند.

این درگیری رسانه ای از زمانی آغاز شد که در پی مخالفت رهبر جمهوری اسلامی ایران با برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات توسط رئیس جمهوری، خبرگزاری ایرنا با تاخیری چهارده ساعته به انعکاس نظر آیت الله خامنه ای در این زمینه پرداخت.