'تصدی احمدی نژاد بر وزارت نفت غیرقانونی است'

خبرگزاری فارس گزارش کرده است که شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به سئوالاتی در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن سرپرستی شخص رئیس جمهوری بر وزارت نفت، تشخیص داده است که چنین اقدامی مغایر اصل ۱۳۵ قانون اساسی است.

در این گزارش، که هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده، آمده است که براساس این اصل قانون اساسی، وزیران تا زمانی که عزل نشده اند یا در اثر رای عدم اعتماد مجلس، سمت خود را زا دست نداده اند، در این سمت ها باقی می مانند و در صورت استعفا یا برکناری آنان، رئیس جمهوری می تواند برای وزارتخانه های مربوطه، حداکثر به مدت سه ماه سرپرست تعیین کند.

شورای نگهبان هنوز در مورد سرپرستی رئیس جمهوری بر وزارت نفت اطلاعیه ای صادر نکرده اما خبرگزاری مهر هم به نقل از احمد توکلی، نماینده و رئیس مرکز پژوهش های مجلس، گفته است که شورای نگهبان این اقدام رئیس جمهوری را خلاف قانون اساسی دانسته است.