زندانیان برمه ای شرایط زندانشان را هولناک توصیف کرده اند

در برمه زندانیان سیاسی که در اوایل این هفته آزاد شده اند درباره نحوه رفتار خشنی که در زندان با آنها شده، صحبت کرده اند.

یکی از این زندانیان، که یک راهب بودایی است، به بی بی سی گفته است که برای شکنجه دادن او، او را سروته آویزان می کردند و با ترکه های بامبو می زدند.

دولت برمه در یک برنامه عفو عمومی بیش از ۱۴ هزار زندانی را آزاد کرد، اما تصور می شود که فقط در حدود پنجاه نفر از آنها زندانیان سیاسی بوده اند.

بعضی از سازمان های مدافع حقوق بشر از این برنامه عفو انتقاد کرده و آن را رقت انگیز توصیف کرده اند.

این سازمان ها می گویند بیش از ۲ هزار زندانی سیاسی در زندان های برمه به سر می برند.

در سال ۲۰۰۷، رهبران نظامی برمه تظاهرکنندگانی را که به خیابان ها آمده بودند، با خشونت سرکوب کردند. بسیاری از این تظاهرکنندگان راهب های بودایی بودند که همراه با سایر معترضان خواهان پایان حکومت نظامی در برمه بودند.