ایران: زمان اکتشاف نفت از دریای خزر قابل پیش بینی نیست

مدیر عامل شرکت نفت خزر گفته است که زمان اکتشاف نفت در دریای خزر به آسانی قابل پیش بینی نیست چون ایران برای اولین بار است که در حوزه عمیق این دریا، عملیات اکتشافی انجام می دهد.

علی اصولی به خبرگزاری دانشجویان ایران، گفت که بستر دریای خزر با خلیج فارس و بستر دریایی سایر کشورهای حوزه دریای خزر 'متفاوت' است و چاه های اکتشافی هم با چاه های توسعه ای یکسان نیستند.

به گفته آقای اصولی به همین دلیل هم مسائل مربوط به اکتشافات نفتی کمتر قابل پیش بینی است.

آقای اصولی گفت که 'محدودیت های طبیعی' و چالش هائی در سر راه این اکتشافات وجود دارد، از جمله ناشناخته بودن بستر دریا، جریانات پر فشار آب و جریانات گازی.

مدیر عامل شرکت نفت خزر گفت که ذخایر نفتی ایران در دریای خزر با همسایگان مشترک نیست و اضافه کرد که حجم ذخایر شناسایی شده ۱۵ میلیارد بشکه اعلام شده است.

ایران در عمق ۷۲۸ متری در کف دریای خزر در حال حفاریست. حداکثر عمق دریای خزر هزار و ۲۵ متر است.