یک معلول در آمریکا قادر به حرکت شد

پزشکان آمریکایی می گویند موفق شد ه اند که با استفاده از تحریک الکترونیکی نواحی خاصی از مغر و ستون فقرات، به یک معلول حرکتی کمک کنند که بتواند پاهای خود را حرکت دهد.

نتایج این پژوهش که در مجله علمی پزشکی لنست به چاپ رسیده است، نشان می دهد که ترکیبی از تحریک ستون فقرات و تمرین میتواند به طرز بی سابقه ای به فرد معلول کمک کند.

این مرد ۲۵ ساله اکنون قادر است دقایقی بروی پاهایش بایستد و بخش های از زانو، مچ پا، نوک پا و لگن خود را حرکت دهد.

پزشکان معتقدند که پژوهش های بیشتری برای دسترسی به درمانی برای معلولان حسی و حرکتی، لازم است.