انفجار انتحاری در بیمارستان نظامی کابل

طبق گزارش ها، یک بمبگذار انتحاری، خود را در بیمارستان نظامی کابل منفجر کرده است.

گزارش های اولیه حاکی از آن است که حداقل سه نفر کشته شده اند.

یک پزشک محلی گفته است که حمله در محلی روی داده که بیماران عیادت می شوند.

برخی گزارش ها خاطرنشان می کنند که یک بمبگذار انتحاری دیگر در محوطه بیمارستان است.

.