مخالفت نمایندگان با یک مرحله ای شدن انتخابات مجلس

در جلسه امروز ( یک شنبه 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با یک مرحله ای شدن انتخابات مجلس مخالفت کردند.

این طرح ناظر بر انتخابات یک مرحله ای مجلس و کسب اکثریت نسبی آرا از سوی نمایندگان بود.

این در حالی است که براساس ماده هشت قانون انتخابات مجلس انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.