داماد محمود احمدی نژاد: برای استعفا تحت فشارم

مهدی خورشیدی، دبیر شورای مشاورین رئیس جمهوری و داماد محمود احمدی نژاد، به خبرگزاری فارس گفته است که حمید بقایی، سرپرست نهاد ریاست جمهوری، می کوشیده او را وادار به استعفا از این سمت کند و افزوده است: "جریان انحرافی تلاش می کند با بهره مندی از منابع دولت انقلابی که در اختیار آنها قرار دارد، دامنه قدرت و نفوذ خود را در جامعه گسترش داده و برای خود پایگاه اجتماعی درست کند."

جریان انحرافی عنوانی است که رسانه ها و افراد مخالف اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و خویشاوند محمود احمدی نژاد، برای او و نزدیکانش، از جمله حمید بقایی، به کار می برند و آقای خورشیدی به عنوان نمونه ای از سوء استفاده این گروه از منابع دولتی، به "توزیع ثروت ملی بین افراد خاص مساله دار و به ظاهر هنرپیشه" اشاره کرده است.

آقای خورشیدی گفته است که "جریان انحرافی، جریانی است که از ابتدای تشکیل دولت نهم در عرصه اجرایی خود را سازماندهی کرده" و گفته است که این جریان خود را روشنفکر و دین شناس معرفی می کند و از تریبون دولت به اظهار نظر در این زمینه می پردازد در حالیکه حتی با زبان عربی هم آشنایی ندارد تا از متون اسلامی استفاده کند.

داماد آقای احمدی نژاد گفته است که "جریان انحرافی" برای کسب قدرت در آینده، در صدد نفوذ در مجلس است زیرا نهاد ریاست جمهوری را در اختیار گرفته است.

به گزارش فارس، آقای خورشیدی گفته است که "دوستان متدین و دلسوز رئیس جمهور خیلی تلاش کردند تا اطراف احمدی نژاد را از حضور افراد مساله دار و وابسته به جریان انحرافی خالی کنند، اما به دلیل نزدیکی چهره های شاخص جریان انحرافی به رئیس جمهور، تحت تاثیر القائات آنها، خودشان حذف شدند."

مهدی خورشیدی گفته است که "آنچه را که از جریان انحرافی دیده و برای او اثبات شده" به رئیس جمهوری منتقل کرده اما این جریان و لیدر این جریان و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، حلقه اول دولت را تشکیل می دهند و چون به آقای احمدی نژاد نزدیک تر از دیگران هستند، راحت تر حرف های خود را به او منتقل و نظرات خود را القا می کنند.

دبیر شورای مشاورین رئیس جمهوری ضمن تاکید بر آمادگی خود برای خدمت به دولت، گفته است که اگر "کارشکنی ها و فشارها برای استعفا آنقدر بالا بگیرد که کاری از حوزه مشاوران پیش نرود و مجموعه لطمه بخورد، حاضر نخواهم بود در این مسئولیت بمانم."