گردباد در آمریکا تلفات و خسارات گسترده ای به بار آورد

وقوع گردباد در ایالات میسوری آمریکا تلفات و خسارات گسترده ای به بار آورده است.

به گزارش رسانه های محلی در شهر جاپلین، ایالت میسوری، در اثر وقوع گردباد دست کم بیست و چهار نفر کشته شده اند و تعداد قابل توجهی از ساختمان ها از جمله بیمارستان عمومی شهر به کلی ویران شده و یا خسارات عمده ای دیده است.

خطوط برق و ارتباط تلفنی بخش های بزرگی از منطقه قطع شده و فرماندار میسوری در این ایالات وضعیت فوق العاده اعلام کرده است.

براساس گزارش ها، سه شهر دیگر در مناطق غرب آمریکا نیز در اثر این گردباد خسارات قابل توجهی دیده اند.