اعتراض در مجلس ایران به آمارهای غیرواقعی اشتغال

محمدمهدی پورفاطمی، نماینده تنگستان در مجلس ایران با غیرواقعی خواندن آمارهای ارائه شده توسط دولت در مورد اشتغال، خواهان تحقیق و تفحص در این مورد شد.

آقای پورفاطمی امروز چهارشنبه ۴ خرداد (۲۵ مه) در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: "در استان بوشهر که منطقه صنعتی پارس جنوبی در آن قرار دارد، در سال های گذشته ۹۵ هزار نفر مشغول به کار بودند، اما امروز این آمار به زیر ۸۰ هزار نفر رسیده است، اما شاهد ارائه آمارهای غیرواقعی در مورد اشتغال هستیم".

او از هیأت رئیسه مجلس خواست در مورد ارائه آمارهای نادرست توسط دولت تحقیق و تفحص کند.

مخالفان دولت ایران سال هاست که به "دستکاری کردن" آمار اقتصادی توسط دولت محمود احمدی نژاد اعتراض می کنند. این موضوع از جمله مواردی بود که در مناظره های انتخابات دو سال پیش مطرح شد.