مدیر مسئول کیهان: شواهدی برای فعالیت جریان انحرافی وجود دارد

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان می گوید: "دامن زدن به موضوع جن، کار خود جریان انحرافی است و برای این امر هم شواهدی وجود دارد."

"جریان انحرافی" اصطلاحی است که اصولگرایان منتقد دولت برای برخی از همکاران و نزدیکان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران به کار می برند.

آقای شریعتمداری گفت: "در این که این جریان با خارج ارتباط دارد شکی نیست" اما او در این باره توضیح بیشتری نداد.