مقابله با متعصبان فوتبال در اسکاتلند

دولت محلی اسکاتلند ابراز امیدواری کرد که برای مقابله با تعصبات فرقه ای میان طرفداران پروتستان و کاتولیک فوتبال در ورزشگاه‌ها، قانون جدیدی تصویب شود.

در این قانون از جمله مجازات زندان برای مرتکبان جرائم فرقه ای از شش ماه به پنج سال افزایش خواهد یافت.

وزیر دادگستری اسکاتلند گفت که یکی از برنامه های دولت، مقابله با آن دسته از طرفداران فوتبال است که عامل گسترش نفرت در مسابقات ورزشی هستند.