انتقاد از سیاست‌های استرالیا در قبال پناهجویان

در پی هشدار کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، انتقادها علیه سیاستهای دولت استرالیا در خصوص رفتار با پناهجویان افزایش یافته است.

به گفته کمیسیون حقوق بشر استرالیا، خودکشی، افسردگی و خود آزاری در بازداشتگاه ولیوود، محل نگهداری پناهجویان در سیدنی به مشکلی جدی تبدیل شده است.

این گروه از دولت استرالیا خواسته سیاستش را در خصوص نگهداری پناهجویان هنگام رسیدگی به پرونده شان تغییر دهد.

ناوی پیلایی، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفته است این سیاست حاوی "نژادپرستی پنهان" است.

خانم پیلایی همچنین در خصوص فرستادن پناهجویان به مالزی در زمان رسیدگی به پرونده شان در استرالیا هشدار داده و گفته است که این کار "غیر قانونی" است.

در توافقنامه ای مالزی پذیرفته است که استرالیا ۸۰۰ پناهجو را که غیرقانونی وارد شده‌اند، به مالزی منتقل کند و در مقابل استرالیا به ۴ هزار پناهنده ساکن مالزی اجازه اقامت دهد.