آیت الله آملی: آشپزخانه های اوپن اسلامی نیست

به گزارش خبرگزاری "مهر" ایران، آیت الله عبدالله جوادی آملی گفته است که "ساختن خانه هایی با آشپزخانه های به اصطلاح اوپن که در آن صاحبخانه نتواند خود را از مهمان مصون و مستور نگه دارد اسلامی نیست."

بنابه این گزارش او گفت: "زن باید هنگامی که در خانه مهمانی وجود دارد بتواند بدون آنکه در معرض دید مهمان باشد کارهای خود را انجام دهد و از نگاه دیگران مصون دارد و محفوظ بماند."

به گزارش مهر آیت الله آملی همچنین در مورد ساخت خانه ها گفته است که "نمای بیرون منازل باید طوری طراحی شود که خانه ساخته شده بر دیگر منزل ها اشراف نداشته باشد و دیگران نیز نتوانند از بیرون داخل خانه را نگاه کنند."

به گفته او "منازل در کشورهای غربی دیوار خاصی ندارند و از طریق نرده از یکدیگر جدا می شوند و این به دلیل آن است که آنها منزل را به جای پرورشگاه و دین گاه، آسایشگاهی می پندارند."