گردهمایی 'انقلاب دوم' در میدان تحریر قاهره

چند هزار تن از مردم مصر در میدان تحریر قاهره، پایتخت، گرد آمده اند تا ارتش را، که پس از سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق، به طور موقت قدرت را در دست دارد وادار کنند به روند اصلاحات دموکراتیک در این کشور سرعت بخشد.

سازمان دهندگان این گردهمایی تظاهرات روز جمعه را "انقلاب دوم" نام داده و از مردم سایر نقاط مصر برای برگزاری تظاهرات مشابه دعوت به عمل آورده اند.

تظاهرکنندگان همچنین از مقامات خواسته اند تا انتخابات پارلمانی را تا ماه سپتامبر به تعویق اندازند تا احزاب سیاسی جدید بتوانند با آمادگی بیشتر در رقابت های انتخاباتی شرکت کنند.