تردید درباره اعتبار فرضیه ارتباط پیدایش کره ماه با زمین

پژوهشگران با بررسی نمونه هایی از بلورهای کوچک آتشفشانی از کره ماه به این نتیجه رسیده اند که مقدار آب زیرسطحی در این کره بیش از یکصد برابر میزانی است که قبلا تخمین زده می شد و بر این اساس، اعتبار فرضیه رایح درباره پیدایش کره ماه را مورد تردید قرار داده اند.

براساس این فرضیه، کره ماه از قطعات ناشی از برخورد کره زمین با یک جسم کیهانی دیگر پدید آمده است اما به گفته پژوهشگران، چنین برخوردی باعث می شد تا تقریبا تمامی آب موجود در این قطعات به سرعت تبخیر شود.

نمونه های مورد آزمایش در جریان آخرین پرتاب یک سفینه حامل فضانورد به کره ماه در سال 1972 گردآوری شد و دو سال پیش، ناسا با بررسی داده های به دست آمده از اعرام دو سفینه تحقیقاتی به ماه، وجود مقادیری آب در این کره را تایید کرد.