ده ها هزار معترض در میدان تحریر قاهره تجمع کردند

در قاهره، پایتخت مصر، دهها هزار معترض به میدان تحریر بازگشته و از مقام های نظامی این کشور خواسته اند روند اصلاحات دموکراتیک در این کشور پس از سقوط حکومت حسنی مبارک را تسریع کنند.

تظاهر کنندگان، اعتراض های خود را انقلاب دوم مصر خوانده و خواستار برگزاری راهپیمایی هایی مشابه در سرتاسر این کشور شده اند.

روی بعضی از پلاکارد هایی که تظاهر کنندگان حمل می کردند نوشته شده بود، انقلاب پایان نیافته است.

منتقدان، رهبران نظامی مصر را به همکاری با اعضای حکومت سابق مصر و کوتاهی در تعقیب قضایی آقای مبارک و خانواده و نزدیکانش متهم می کنند.