یکی از رهبران قبیله ای در یمن اعلام آتش بس کرد

یکی از رهبران قبیله ای در یمن که حامیانش با نیروهای دولتی درگیر بوده اند، در مقابل جمع کثیری از تظاهر کنندگان در صنعا، پایتخت اعلام آتش بس کرده است.

شیخ صدیق الاحمر گفت که از جنبش اعتراضی کاملا حمایت می کند و تاکید کرد که او می خواهد این جنبش صلح آمیز بماند.

اما او در عین حال هشدار داد که اگر علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، به دنبال جنگ باشد، معترضان با او جنگ خواهند کرد.

پیشتر گزارش شده بود که هواپیماهای جنگی دولت مواضع جنگجویان یک قبیله دیگر در حومه صنعا را بمباران کردند.

این جنگجویان ادعا کرده بودند که یک پایگاه نظامی را به تصرف خود در آورده اند.