اعتراضات تازه در میدان تحریر قاهره

هزاران نفر از مصریان معترض در میدان تحریر پایتخت این کشور تجمع کرده و خوهان تسریع در روند گذار به سوی دموکراسی شده اند.

این افراد اقدام خود را "انقلاب دوم" خوانده و خواهان آغاز مجدد راهپیمایی ها در سایر شهرهای مصر شده اند.

برخی از این افراد پلاکاردهایی در دست دارند که روی آن نوشته شده "انقلاب هنوز به پایان نرسیده است."

منتقدان می گویند که ارتش مصر با اعضای حکومت حسنی مبارک، رهبر سابق مصر همکاری می کند و درباره محاکمه آقای مبارک جدی نیست.