همه پرسی در مالت برای قانونی کردن طلاق

مردم مالت امروز در همه پرسی برای قانونی کردن طلاق در این کشور شرکت می کنند.

عمده مردم این جزیره در سواحل مدیترانه کاتولیک هستند. مالت و فیلیپین دو کشوری هستند که به همراه واتیکان، طلاق در آن مجاز نیست.

مردم مالت در این همه پرسی مشخص می کنند که آیا مجلس می تواند طرحی را برای امکان طلاق زوج ها به بحث بگذارد یا خیر.

البته در صورت تصویب، طلاق تنها چهار سال پس از فروپاشی ازدواج امکان پذیر خواهد شد.

کلیسای کاتولیک مالت با این کار مخالف است و می گوید این عمل منجر به بی ثباتی نهاد خانواده می شود.

هواداران حق طلاق می گویند این امر، بخشی از حقوق بشر به شمار می رود.