عفو بین الملل ۵۰ ساله شد

عفو بین الملل، از سازمان های دفاع از حقوق بشر امروز پنجاه ساله می شود.

این نهاد حقوق بشری توسط پیتربننسن، وکیل بریتانیایی بنیان گذاشته شد.

این سازمان بی وقفه برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کرده و علیه شکنجه و مجازات اعدام فعالیت های گسترده ای انجام داده است.

عفو بین الملل می گوید دو میلیون و هشتصد عضو و حامی در جهان دارد و در مقر این سازمان در لندن بیش از ۳۰۰ نفر کار می کنند.