طرح وزارت بهداشت برای اجرای برنامه کنترل سرطان در ایران

معاون وزیر بهداشت ایران از اجرای برنامه ملی کنترل سرطان در این کشور خبر داده است.

محمدعلی محققی، گفته است که این وزارتخانه پس از مراحل آموزشی، برنامه کنترل سرطان را در نظام بهداشتی کشور به اجرا در خواهد آورد.

او افزود شبکه تحقیقات سلامت در کشور، فعالیت خود را آغاز کرده و نخستین برنامه خود را تدوین سند شیمی درمانی سرطان سینه قرار داده است.