مردم مالت به قانونی کردن طلاق رای مثبت دادند

نخست وزیر مالت گفت مردم این کشور در همه پرسی برای قانونی کردن طلاق به آن رای مثبت داده اند.

نزدیک دو سوم رای دهندگان گفته اند که مجلس باید در این مورد، لایحه ای را به شور بگذارد.

در صورت تصویب مجلس، طلاق در این کشور قانونی خواهد شد.

مالت تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که طلاق در آن مجاز نیست.

مردم این کشور عمدتا کاتولیک هستند.

کلیسای کاتولیک مالت با این کار مخالف است و می گوید این عمل منجر به بی ثباتی نهاد خانواده می شود.