رساله نویسی درباره ایران، تنها به شرط داشتن استاد راهنمای ایرانی

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مجلس آرا، مديركل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ایران، انتخاب موضوع رساله در ارتباط با ايران، برای دانشجويان خارج از كشور را بدون نظارت يك استاد ايرانی ممنوع خوانده است.

آقای مجلس آرا افزوده است: "دانشجویان ایرانی خارج از کشور به شرطی می توانند موضوع رساله شان را در ارتباط با ایران انتخاب کنند که یک استاد راهنما و یا استاد مشاور داخلی همراه با اساتید راهنما و مشاوره‌ای که در آن کشور برایشان تعیین شده است، داشته باشند."

به گفته مديركل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، پايان نامه بايد به امضا و مسئوليت استاد راهنما و مشاور ايرانی رسيده باشد و تنها راهنمايی در اين زمينه كافی نيست.

آقای مجلس آرا همچنین گفت: "اين استاد راهنما می‌تواند در كشور ايران و از راه دور نظارت داشته باشد" و "هزينه‌های استاد راهنما و مشاور با دانشجوی متقاضی است كه قصد دارد موضوع رساله‌اش در ارتباط با ايران باشد و هيچ هزينه‌ای از طرف وزارت علوم پرداخت نخواهد شد."

این در حالی است که به گفته آقای مجلس آرا، "چنانچه اساتيد راهنما و يا مشاوره خارجی دانشگاه مربوط به آن دانشجو اجازه ندهند كه استاد راهنمای ايرانی داشته باشد، وزارت علوم ايران نيز با پايان نامه اين دانشجو موافقت نخواهد كرد."