شکست بی سابقه برلوسکونی در انتخابات میلان

نتایج اولیه انتخابات شهرداری ها در ایتالیا نشان می دهد که سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر این کشور در شهر خود، میلان دچار شکست سنگینی شده است.

لتیتزیا موراتی، کاندیدای حزب آقای برلوسکونی در حدود ده درصد از رقیب خود جولیانو پیزاپیا عقب ماند. آقای پیزاپیا اولین شهردار میلان در دو دهه گذشته است که از حزب چپ میانه توانست اکثریت آرا را به دست آورد.

نخست وزیر ایتالیا در میلان کمپین انتخاباتی فعالی داشت و نتیجه انتخابات را می توان به عنوان آزمایشی برای میزان محبوبیت او در نظر گرفت.

حزب آقای برلوسکونی همچنین در ناپل در جنوب ایتالیا هم از رقیب خود، چپ میانه شکست خورد.