دریاچه ارومیه 'احیا می‌شود'

محمد جواد محمدی زاده، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت دریاچه ارومیه گفت: "احیای این دریاچه برنامه‌ای پنج ساله است که مرحله اول آن در حال اجرا است."

به گزارش خبرگزاری فارس به گفته آقای محمدی زاده از جمله راه های احیای دریاچه اورمیه انتقال آب از حوزه های دیگراز جمله رود ارس و همچنین رودهای کردستان به این دریاچه است که در این مورد مطالعاتی صورت گرفته که این طرح ۱۰ درصد پیشرفت داشته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که مشکل اصلی دریاچه ارومیه کویری بودن آن است گفت که یکی دیگر از راههای احیای این دریاچه بارور کردن ابرهاست که این کار هم تا حدودی انجام شده است.