از هر چهار جوان ایرانی یکی بیکار است

دبیر کل خانه کارگر ایران می گوید که از هر چهار جوان ایرانی، یکی بیکار است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران(ایلنا) علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس گفت:"مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری را در حدود ۱۰ درصد اعلام کرده، اما سرشماری نمونه ای شش ماه اول سال گذشته، از آمار بیش از ۱۴ درصدی خبر می دهد."

آقای محجوب نبود آمار "دقیق و متقن" درباره نرخ بیکاری را، علتی برای "سخت شدن" حل معضل بیکاری دانست.

او گفت که تعداد بالای بیکاران در بین جوانان، باعث نگرانی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی شده است.

درباره افزایش بیکاری دلایل مختلفی مطرح شده است اما رکود حاکم بر اقتصاد ایران، ورود متولدین دهه ۶۰ خورشیدی و تحریم های بین المللی از مهمترین دلایل آن اعلام شده است.