رئیس جمهور تاجیکستان: نام نامناسب بر فرزندتان نگذارید

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان از مردم این کشور خواسته تا از گذاشتن اسامی نامناسب بر روی فرزندانشان خودداری کنند.

آقای رحمان خطاب به مردم این کشور گفته است نام های نشات گرفته از کلماتی نظیر گرگ و یا جنگ بر زندگی آینده فرزندانشان تاثیر بدی خواهد داشت.

رئیس جمهوری تاجیکستان به والدین توصیه کرده است چنانچه می خواهند اسامی زیبایی برای فرزندانشان انتخاب کنند، می توانند به متون تاریخی فارسی مراجعه کنند